METODOLOGIA PRIVIND ADMITEREA ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ PENTRU ANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2010-2011

În conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, în temeiul dispoziţiilor O.M.E.C.I. nr. 3331/2009 privind criteriile generale de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat pentru anul universitar 2009–2010, potrivit prevederilor cuprinse în Carta Universităţii Spiru Haret, Senatul Universităţii Spiru Haret stabileşte următoarea Metodologie:
I. ORGANIZAREA ADMITERII

* Art.1. Ciclul de studii universitare de licenţă se organizează pe domenii de studiu.
* Art.2.
o (1) Admiterea în Universitatea Spiru Haret se organizează pe domenii de studiu de licenţă, la specializările acreditate şi autorizate să funcţioneze provizoriu, prevăzute în Anexă.
o (2) Constituirea formaţiunilor de studiu pe specializări se face după exprimarea opţiunilor de către candidaţii admişi, cu luarea în considerare a planului strategic al universităţii.
* Art.3. Admiterea pentru anul universitar 2010–2011 se desfăşoară pentru formele de învăţământ zi, la distanţă şi cu frecvenţă redusă. La Universitatea Spiru Haret, formele de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă sunt organizate în conformitate cu prevederile art.60 (1) din Legea Învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: „Activitatea didactică se poate organiza în următoarele forme: de zi, seral, cu frecvenţă redusă şi la distanţă. Formele de învăţământ seral, cu frecvenţă redusă şi la distanţă pot fi organizate de instituţiile de învăţământ superior care au cursuri de zi”.
* Art. 4. Pentru anul de învăţământ 2010-2011, admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă se desfăşoară astfel:
o în perioada iunie–septembrie a.c., pentru candidaţii posesori de diplomă de bacalaureat din promoţiile anterioare anului 2010;
o în perioada iulie-septembrie a.c., pentru candidaţii absolvenţi de liceu ai promoţiei 2010, care au promovat examenul de bacalaureat, pe baza adeverinţei eliberate de liceu (în care se precizează media generală şi notele obţinute la probele susţinute, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat), până la dobândirea diplomei de bacalaureat.

II. CANDIDAŢII LA ADMITERE

* Art. 5. Pot candida la admiterea în învăţământul superior, în ciclul de studii universitare de licenţă, absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta. Pot candida, de asemenea, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în ţările de domiciliu se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul transferurilor cursanţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate, care potrivit legii, au dreptul să şcolarizeze cetăţenii străini şi sunt recunoscute de către statul român.
* Art. 6. Documentele necesare înscrierii la admitere sunt următoarele:
o diploma de bacalaureat (diplomă echivalentă cu aceasta), în original sau adeverinţă eliberată de liceu, în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2010 (adeverinţa de absolvent de liceu se poate depune în copie legalizată în cazul în care candidatul care se înscrie la admitere are adeverinţa în original depusă la un alt dosar de admitere, însoţită de o adeverinţă în care se certifică acest lucru);
o certificatul de naştere, în copie (xerox);
o certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie (xerox);
o adeverinţă medicală tip;
o copie după buletinul (cartea) de identitate, care să cuprindă codul numeric personal;
o 3 fotografii tip buletin de identitate;
o copie legalizată după diploma de bacalaureat, însoţită de adeverinţă eliberată de facultatea la care se află diploma de bacalaureat, în original (pentru cei care urmează a doua facultate);
o un dosar plic.
* Art. 7. (1) Taxa de înscriere la admitere este de 60 lei.
(2) Fiii de ţărani, de cadre didactice, de pensionari şi şomeri, aflaţi în întreţinerea părinţilor, sunt scutiţi de plata taxei de înscriere pentru admitere.
Această facilitate se acordă:
o candidaţilor fii de ţărani, în baza adeverinţei eliberate de primăria comunei unde domiciliază părinţii lor, care să ateste că unica sursă de venit a acestora este agricultura;
o candidaţilor fii de cadre didactice, în temeiul unei adeverinţe eliberate de şcoala unde funcţionează părintele/părinţii;
o candidaţilor fii de pensionari, în baza cuponului de pensie din ultima lună.
o candidaţilor fii de şomeri, în baza cuponului de şomer din ultima lună.
* Art. 8. Înscrierea şi admiterea se desfăşoară la sediul central al Universităţii Spiru Haret din Bucureşti, Str. Ion Ghica nr. 13, Sectorul 3, la sediile facultăţilor din Bucureşti, Constanţa, Braşov, Craiova, Râmnicu-Vâlcea, Câmpulung-Muscel, Blaj şi la Centrele Tehnologice ale Universităţii Spiru Haret din ţară şi din străinătate.

III. DESFĂŞURAREA ŞI REZULTATUL ADMITERII

* Art. 9. (1) Admiterea în anul I se face, în principal, pe baza rezultatelor obţinute la examenul de bacalaureat, a fişei-chestionar şi a discuţiei pe care o poartă un membru al comisiei de admitere cu fiecare candidat în parte, pe marginea răspunsurilor din fişa-chestionar.
o (2) Fiecare candidat înscris la admitere va completa anexa 1 la fişa chestionar, în care sunt cuprinse date necesare pentru întocmirea Registrului Matricol Unic.
o (3) Pentru domeniile/specializările: arhitectură, teatru, muzică, cultură fizică şi sport, limbi şi literaturi, facultăţile pot include, în structura admiterii, şi teste de cunoştinţe, teste de limbă, teste de aptitudini şi vocaţionale, probe practice etc.
o (4) Fişa-chestionar se semnează de cadrul didactic care a realizat interviul şi se validează de conducerea facultăţii respective.
o (5) Rezultatele admiterii se comunică după susţinerea interviului şi, după caz, a testelor specifice specializărilor vocaţionale.
o (6) Facultăţile au obligaţia să restituie, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere.

IV. ALTE PRECIZĂRI ŞI DISPOZIŢII FINALE

* Art. 10
o (1) Taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2010-2011 rămân nemodificate, având următorul cuantum (lei):
Specializarea ZI ID, FR
Drept, Administratie publica, Marketing, Afaceri internationale, Contabilitate si informatica de gestiune, Management, Finante si banci, Filosofie, Studii culturale, Jurnalism, Comunicare si relatii publice, Sociologie, Psihologie, Pedagogie muzicala, Geografie, Geografia Turismului, Limba si literatura româna – O limba straina (engleza, franceza), Istorie, Administrarea afacerilor, Matematica, Informatica, Pedagogie 1.380 1.080
Limba si literatura moderna A (engleza, franceza) – Limba si literatura moderna B (franceza, engleza, germana, spaniola, italiana, rusa, latina, araba, japoneza, chineza) 1.725 -
Educatie fizica si sportiva 1.725 -
Kinetoterapie si motricitate speciala 1.725 -
Arhitectura, Artele spectacolului (Actorie) 1.800 -
Medicina veterinara 2.530 -
o (2) Prezenta Metodologia privind admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul de învăţământ 2010-2011 a fost aprobată de Senatul Universităţii Spiru Haret, în şedinţa din 6 mai 2010.

Preşedintele şi Rectorul Universităţii Spiru Haret
Prof. univ.dr. Aurelian Bondrea

sursa www.spiruharet.ro

Admitere 2010 - Facultatea de Arhitectura "Spiru Haret"

Documente necesare înscrierii la admitere

Pot candida la admiterea în învăţământul superior, în ciclul de studii universitare de licenţă, absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.

Pot candida, de asemenea, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în ţările de domiciliu se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul transferurilor cursanţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate, care potrivit legii, au dreptul să şcolarizeze cetăţenii străini şi sunt recunoscute de către statul român.
Documentele necesare înscrierii la admitere sunt următoarele:

* diploma de bacalaureat (diplomă echivalentă cu aceasta), în original sau adeverinţă eliberată de liceu, în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2010 (adeverinţa de absolvent de liceu se poate depune în copie legalizată în cazul în care candidatul care se înscrie la admitere are adeverinţa în original depusă la un alt dosar de admitere, însoţită de o adeverinţă în care se certifică acest lucru);
* certificatul de naştere, în copie (xerox);
* certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie (xerox);
* adeverinţă medicală tip;
* copie după buletinul (cartea) de identitate, care să cuprindă codul numeric personal;
* 3 fotografii tip buletin de identitate;
* copie legalizată după diploma de bacalaureat, însoţită de adeverinţă eliberată de facultatea la care se află diploma de bacalaureat, în original (pentru cei care urmează a doua facultate);
* fişa-chestionar (descarcă aici);
* anexa la fişa-chestionar (descarcă aici);
* un dosar plic.


sursa www.spiruharet.ro

PeriscopPeriscop/ comutator de orizont

O propunere Point4: Justin Baroncea, Radu Enescu, Constantin Goagea, Stefan Ghenciulescu, Vitalie Cataraga, Ioana Vultur

Periscopul, raspunsul simplu la intrebarea: cum se poate muta linia orizontului intr-un ambient urban?

Printr-un salt perceptiv produs de un simplu instrument optic, utilizatorului i se aduce orasul intr-un loc precis. Comutand linia orizontului, periscopul deblocheaza perceptia locuitorului stabilind o relatie complexa intre un spatiu tangibil/inchis si unul inaccesibil/deschis.

Surpriza de a descoperi cu ajutorul unui burlan-periscop relatia dintre loc si tesutul urban al carui produs este acel loc fixeaza o imagine a spatiului public. Burlanul-periscop (re)pozitioneaza in perceptia locuitorului spatiul public in oras.

Periscopul marcheaza locul nu numai la nivelul perceptiei ci si la nivelul uzului de spatiu public: poate fi utilizat de o singura persoana care ocupa temporar un loc. Se genereaza un nou tip de spatiu public, pentru un singur „locuitor".

Se stabileste o relatie de proximitate intre loc si locuitor: un scaun, un burlan si un singur „privitor" – intimitate in spatiul public.

Reziduul urban, spatiul rezidual, devine printr-un mecanism simplu un nod in tesutul urban. Reteaua de reziduuri recuperate functioneaza la randul ei ca un mecanism de recuperare a unui tesut in care se reorienteaza dinamica urbana catre spatiul public.

Studiul de caz pe care se aplica proiectul: Centrul istoric al Bucurestiului.

In zone reziduale din Lipscani se introduc periscoape orientate catre reperele inalte ale orasului cu intentia de a stabili un nou tip de relatie intre spatiul public rezidual si restul zonei centrale.

Trei locuri devin obiectul unui studiu pilot de recuperare a spatiului public.